top of page
In English
  • Writer's pictureFinnmotion

Finnmotion ohjelman käyttö osana valmentavaa johtamista Trafilla


Olli Lindroos on muutosjohtaja. Hänen kantava missionsa on valmentava johtaminen. Sen keskiössä on uusiutumisen ja muutoksen hyväksyvä kulttuuri.

Lindroos pohti ratkaisua ongelmiin: Mikä auttaa kestämään stressiä, kun on poikkeuksellisen paljon uutta? Missä tulee raja ihmisen sietokyvylle?


Tutkimukset osoittavat, että he, joilla on kykyä havainnointiin, selviytyvät muutoksista paremmin.


Trafin toimialajohtaja Olli Lindroos aloitti 2016 coaching-valmennuksen, samaan aikaan kun Trafissa alkoi prosessi coaching-johtamisen kehittämisestä. Tavoitteena oli johtamisen ja kulttuurin muutos.

Finnmotion on holistinen työhyvinvoinnin palvelukonsepti.

Lindroos tunnisti Finnmotionin tarjoaman tien harjoituttaa itsenäistä havainnointikykyä ja arviointitaitoa. Se tarjoaa uusia tapoja arvioida työhyvinvointia ja käyttää yksinkertaisia kehollisia harjoituksia mielen ja kehon ketteryyteen ja näin vähentää muutosvastarintaa.

Näistä syistä Trafissa aloitettiin Finnmotion/Ryhtikoulu prosessi ja pohdittiin kehollistamisen merkitystä tulevassa organisaatiomuutoksessa.

Ohjelman harjoitteet vahvistavat yksilöiden hyvinvointia ja oman vireystason säätötaitoa. Ohjelmaan kuuluvalla konsultatiivisella työdynamiikka-analyysillä voitiin todentaa arjen työdynamiikkaa ja nähdä sen vaikutus päivittäisiin toimintatapoihin. Analyysin perusteella tarkennettiin Finnmotion-ohjelman painopisteitä ja näin varmistettiin prosessin vaikutukset osallistujaryhmien dynamiikkaa tasapainottavana prosessina.


Fyysisen ketteryyden paraneminen vaikutti henkiseen vireyteen.

Sitä mukaan kuin tasapaino parani, myös keskittymiskyky ja työilmapiiri paranivat. Vuorovaikutukselle rakentui uusi keskustelun taso.

Lindroosin arvioi jatkuvuuden ja arvostuksen tunteen vaikutusta yksilön toimintavalmiuteen nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Finnmotion/Ryhtikoulu -projektin lopputulosta kiteyttää osallistujien palaute:

"On helpompi ottaa vastaan uutta, kun tietää missä itse on." "Hyvässä ryhdissä jaksaa kuunnella ja sopeutua uuteen." "On helpompi olla, kun päässä on happea." "Parasta ohjelmassa oli (ryhdin kohentumisen lisäksi) se, miten suhde aikaan muuttui."


MITÄ TÄNÄÄN


2020 maailma joutui muutokseen, johon kukaan ei ollut varustautunut. Koronapandemian myötä eristäydyttiin koteihin ja etätöihin. Kotitoimistossa jokainen huomaa, kuinka nopeasti ryhti on vaarassa romahtaa ja vaikuttaa jaksamiseen. Tänään epävarman tulevaisuuden kanssa eläminen ja sen kestäminen on vaativampaa.

Kysyimme syyskuussa 2020, miten Finnmotionin/Ryhtikoulun aikana opitut asiat ovat jääneet arkea parantamaan.


"Keskittyminen ja tasapainon harjoittaminen ovat muuttuneet arkirutiiniksi." Kertoo Kirsi Pajunen, Raideliikenteen turvallisuuden asiantuntija, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom Raideliikennejohtajan esikunta. 
 

2019 fuusioitiin Trafi, Viestintävirasto ja osia Liikennevirastosta. Yhdistyneiden virastojen nimi on Traficom. 2019 Traficom suuntasi keskittymistä valmentavaan johtamiseen organisaatiotasolla.


Finnmotion konsepti on nyt saatavilla yhtiöiden ja organisaatioiden käyttöön.


Finnmotion on Marja Putkiston innovoima työhyvinvointikonsepti, joka on kehitetty mielen ja kehon ketteryyden lisäämiseen, työvireyden parantamiseen, edistämään hyvinvointitaitoja ja muutosmyötärintaa sekä lisäämään kykyä tehdä merkityksellisiä päätöksiä.

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page